Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.monfactory.sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť ARTKOV s.r.o, Budatínska 81, 851 05 Bratislava, IČO 35 908 769, zapísaná: Okr. súd Bratislava I, vl. číslo 33941/B, oddiel Sro (ďalej len Spoločnosť).

Prevádzkovateľ je platcom DPH a všetky uvedené ceny sú s DPH.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené zmluvou alebo týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené zmluvou alebo týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. v platnom znení.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.monfactory.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo „Do košíka“. Po ukončení nakupovania zákazník klikne na ikonku košíka umiestnenú v pravom hornom rohu, skontroluje jeho obsah a vyplní ostatné informácie potrebné k úspešnému splneniu objednávky a objednávku odošle/potvrdí kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.monfactory.sk sú záväzné. Odoslaním/potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.monfactory.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim.

Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné…), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

Platobné podmienky

Kupujúci si môže zvoliť spôsob platby, buď:

  • na dobierku
  • prevodom na účet
  • v hotovosti – osobný odber

Odberným miestom pri osobnom odbere je: Predajňa firmy ARTKOV s.r.o, Bosáková 7, 851 03 Bratislava.

Dodacie podmienky

Tovar je doručovaný prostredníctvom prepravnej spoločnosti ARTKOV spol. s r. o., ktorý je skladom a je objednaný najneskôr do 12.00 v pracovný deň, je expedovaný najneskôr nasledujúci pracovný deň a spravidla doručený do dvoch pracovných dní odo dňa prijatia objednávky. V prípade spôsobu platby prevodom na účet je tovar expedovaný najneskôr nasledujúci pracovný deň po pripísaní čiastky na účet predávajúceho a spravidla doručený do dvoch pracovných dní odo dňa prijatia platby. Ak tovar skladom nie je, je označený lehotou, do kedy bude tovar expedovaný predávajúcim; alebo je označený pojmom „Vypredaný“, v tomto prípade je možné kontaktovať predávajúceho emailom alebo telefonicky a informovať sa o dostupnosti daného tovaru.

Cena za poštovné a balné je 4,0 EUR a cena za dobierku je 1,0 EUR, v prípade objednávky ktorej súhrnná cena za tovar je najmenej 40 EUR, nie je kupujúcemu účtované poštovné a balné – je zdarma.

Prevzatie tovaru

Kupujúci spotrebiteľ bezodkladne po prevzatí vizuálne skontroluje akosť a množstvo produktu a v prípade nezrovnalostí kontaktuje obratom predávajúceho. V prípade, že je zásielka viditeľne poškodená už pri preberaní od dopravcu, kupujúci tovar neprevezme, spíše s prepravcom protokol a o tejto skutočnosti informuje predávajúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar bez riadneho odstúpenia od zmluvy alebo bez toho, aby bola zásielka poškodená a zároveň spísaný protokol s prepravcom, je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady vzniknuté s vybavením objednávky a jeho odoslaním vo výške 15 EUR.

Kupujúci podnikateľ (v zmysle obchodného zákonníka) je povinný ihneď po prevzatí vizuálne skontrolovať kvalitu a množstvo produktu a v prípade, že sa nezhoduje s objednávkou, ihneď, najneskôr nasledujúci pracovný deň po doručení produktu, kontaktovať predávajúceho. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare. V prípade neprevzatia objednaných produktov kupujúcim podnikateľom (v zmysle obchodného zákonníka) na adrese určenej kupujúcim bez predchádzajúcej dohody s predávajúcim o zrušení zmluvy, resp. stornovaní objednávky, vzniká predávajúcemu nárok na náhradu nákladov súvisiacich s odoslaním objednaných produktov vo výške 20 EUR (vrátane 20% DPH). Toto nemá vplyv na nárok na náhradu škody.

Zrušenie objednávky

Kupujúci  – súkromná osoba (v zmysle občianskeho zákonníka), máte v súlade s § 53 a § 54 obč. z. možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V tom prípade je potrebne písomne uviesť, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla Vášho účtu pre vrátenie peňazí a dokladu, ktorý preukazuje, že tovar bol kúpený na našom e-shope. V prípade, že ste už tovar prevzal, odporúčajme zaslať ho spolu s dokladom o nadobudnutí na vlastné náklady na poštovú adresu Spoločnosti. Tovar odporúčame zaslať kompletný, nemal by byť poškodený, v stave, v akom ste ho prevzali pri dodávke s priloženým dokladom o kúpení. .

Kupujúci podnikateľ môže zrušiť objednávku do 12 hodín od jej odoslania zo strany kupujúceho podnikateľa bez akejkoľvek sankcie, neskorším zrušením potvrdenej objednávky vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu podnikateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 EUR (vrátane 20% DPH).

Záruka, záručný list

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí predávajúci v záručnom liste.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie apod.

Práva a povinnosti predávajúceho plynúce zo záruky a záručná doba voči osobám, ktoré nie sú spotrebiteľmi v zmysle platnej legislatívy, sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v platnom znení.

Reklamácia a jej uplatnenie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri uplatnení reklamácie kupujúci tovar zašle zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu Spoločnosti.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a  zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. spolu s  reklamovaným tovarom reklamačný protokol. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Odporúča sa tovar poistiť. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v nutnej výške. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, o ktorej je možné sa domnievať, že sa z jeho strany jednalo o zneužitie práv).

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci – súkromná osoba (v zmysle občianskeho zákonníka), je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak je prejav vôle spotrebiteľa na odstúpenie odoslaný (pošta, email, formulár apod.) predávajúcemu najneskôr posledný deň lehoty. Kúpna cena alebo jej časť bude zákazníkovi vyplatená v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 30 dní po vrátení tovaru.

Spoločné a záverečné ustanovenia

V zmysle zákona §2 zákona 219/1996 Z. z., o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, je zakázané predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie osobám mladším 18 rokov. Kupujúci spotrebiteľ prehlasuje, že nakupuje alkoholické nápoje v súlade s týmto zákonom a odoslaním objednávky potvrdzuje, že nie je mladší ako 18 rokov.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.monfactory.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie  obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.06. 2020.